کد دوره نام دوره مدت
۸۱۱-۱ آشنایی با شرح وظایف پیمانکار (مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی) ۱۶ ساعت
۸۱۱-۲ نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و …( نکات احرایی پی‌های سطحی) ۱۶ ساعت
 ۸۱۱-۳ نکات اجرایی سازه‌های بتن مسلح (۱) ۸ ساعت
۸۱۱-۴ نکات اجرایی سازه‌های فولادی (۱) ۸ ساعت
 ۸۱۱-۵ مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه( نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوارچینی  و …) ۱۲ ساعت
۸۱۱-۶ نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان(۱) ۸ ساعت
۸۱۱-۷ نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان(۱) ۸ ساعت