خوابگاههای موسسه

حوزه دانشجویی موسسه براساس تفاهم‌نامه‌ای که بین موسسه و خوابگاه‌های دارای مجوز به امضا می‌رسد و همچنین بازدیدهای مستمر و نظرخواهی از دانشجویان براساس فرم‌های نظرخواهی، درصدد بهبود شرایط و هماهنگی بین موسسه و مدیریت خوابگاه‌ها می‌باشد.

لیست خوابگاه­های غیردولتی سطح شهر همدان که تاکنون از شورای نظارت مجوز اخذ نمودند در سالتجصیلی ۹۸-۹۹  در دست بررسی می باشد.

دانشجویان موسسه می توانند در خوابگاههای دارای مجوز فعالیت ساکن شوند. خوابگاههای خودگردان دارای مجوز، از سوی دانشگاه بوعلی سینا(دانشگاه ناظر) معرفی و سپس اسامی آنها از طریق این معاونت به اطلاع دانشجویان می رسد.

مسئول امور خوابگاهها: خانم خادمی

داخلی ۲۱۵