نام انجمن رئیس انجمن
کارشناسی ارشد توسعه روستایی آقای دکتر یوسف رضایی
انجمن علمی–پژوهشی عمران آقای مهندس مهدی ملکی
انجمن علمــــــی کامپیوتر خانم مهندس بهاره افشین‌پور
انجمن علمــــــی معماری خانم مهندس نرگس نوروزیان
انجمن علمی نقشه‌برداری آقای مهندس محمـد عباسی
انجمن علمی محیطزیست آقای مهندس امین شهرام

انجمن‌های دانشجویی: فعالیت انجمن‌ها زیر نظر سرپرست گروه مربوطه و هماهنگ با امور فرهنگی -دانشجویی می‌باشد.