• دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • آذردخت کمالان
 • مدیر گروه نقشه برداری * آقای مهندس محمد عباسی: دوشنبه (۹-۱۱) و سه شنبه ( ۱۱-۱۳)
 • مدیر گروه عمران*آقای مهندس مهدی ملکی: یکشنبه: (۳۰ :۱۲-۳۰: ۱۱) و چهارشنبه (۱۱-۱۰)
 • مدیر گروه آسیب‌شناسی*آقای دکتر باقری: پنجشنبه: (۸-۱۲)
 • مدیر گروه عمومی*آقای مهندس سلطانی: یکشنبه: (۹:۳۰-۱۰) و دوشنبه (۱۵:۳۰-۱۶) و سه‌شنبه (۹:۳۰-۱۰)
 • مدیر گروه محیط‌زیست*آقای مهندس شهرام: دوشنبه: (۹-۱۱)
 • مدیر گروه حقوق*آقای موسوی: دوشنبه: (۱۰:۳۰-۹:۳۰) و سه‌شنبه ۱۰-۹
 • مدیر گروه معماری*خانم مهندس نوروزیان: یکشنبه: (۹:۳۰-۱۲:۳۰) ، دوشنبه (۱۰-۱۳) و سه‌شنبه (۹:۳۰-۱۲)
 • مدیر گروه آبادانی و توسعه*خانم مهندس جیرانی: شنبه: (۱۵:۳۰-۱۶) و دوشنبه (۹:۳۰-۱۰:۳۰)
 • مدیر گروه کامپیوتر: * خانم دکتر افراسیابی: یکشنبه: ۳۰/۱۲-۱۱ 
 • مدیر گروه حسابداری و مدیریت امور بانکی*خانم دکتر اسدی: دوشنبه(۱۱-۱۰) و سه‌شنبه(۱۲-۱۱)
 • مدیر کارشناسی ارشد عمران*آقای دکتر حمیدی: پنجشنبه: ( ۱۴-۱۲) و پنجشنبه(۱۶:۳۰-۱۷:۳۰)

آخرین اطلاعیه ها

آخرین اخبار