مدیران گروه های آموزشی طبق زمانبندی درج شده در جدول ذیل، جهت پاسخ به سوالات و راهنمایی دانشجویان در پلتفرم Sky room حضور آنلاین خواهند داشت

گروه آموزشی مدیر گروه                  زمان حضور
کارشناسی عمران آقای مهندس ملکی
 • یکشنبه هر هفته ساعت ۱۳- ۱۲
 • چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۸-۱۷
حقوق آقای موسوی
 • دوشنبه هر هفته ساعت ۱۰:۳۰ – ۹:۳۰
 • سه شنبه هر هفته ساعت ۱۱:۳۰ – ۱۰:۳۰
محیط زیست آقای دکتر شهرام
 • شنبه هر هفته ساعت  ۱۲:۳۰ – ۱۱:۳۰
کامپیوتر
 • شنبه هر هفته ساعت ۱۲ – ۱۱
عمومی خانم داودی صفدر
 • شنبه هر هفته ساعت ۱۰ – ۹
 • سه شنبه هر هفته ساعت ۱۲ – ۱۱
تربیت بدنی آقای دکتر سمواتی شریف
 • شنبه هر هفته ساعت ۱۷ – ۱۶
کارشناسی ارشد عمران  
حسابداری و امور بانکی خانم دکتر اسدی
 • یکشنبه هر هفته ساعت ۱۰ – ۹
 • دوشنبه هر هفته ساعت ۱۱ – ۱۰
نقشه برداری آقای مهندس عباسی
 •  دوشنبه هر هفته ساعت ۱۲:۳۰ – ۱۲
گروه معماری خانم مهندس نوروزیان
 • شنبه هر هفته ساعت ۱۲ – ۱۱
 • چهارشنبه هر هفته ۱۲ – ۱۱