اعضای هیات رئیسه:

  • رئیس موسسه
  • معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت
  • معاون پژوهش
  •  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
  • معاون دانشجویی و فرهنگی
  • مدیر پژوهش