• شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸
  • آذردخت کمالان

زمان رسیدگی به تقاضای تجدید نظر دانشجویان
دروس اصول مدیریت ساخت . تکنولوژی و بازرسی جوش وکارگاه روز شـــنبه مورخ ۲۲/ تیر/۹۸ ساعت ۱۳-۱۲ دراتاق مدرسین خواهد بود.

آخرین اطلاعیه ها

آخرین اخبار