• سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸
  • آذردخت کمالان

زمان رسیدگی به تقاضای تجدید نظر دانشجویان
کلیه دروس روز چهارشنبه مورخ ۱۹/ تیر/۹۸ ساعت ۳۰:۱۱-۳۰:۱۰ دراتاق مدرسین خواهد بود.

آخرین اطلاعیه ها

آخرین اخبار