• چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
  • آذردخت کمالان

دانشجویان درس متره و برآورد و پروژه روز چهارشنبه مورخ ۲۴/بهمن/۹۷ ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۶:۰۰ جهت رویت برگه امتحانی تصحیح شده توسط استاد می توانند به موسسه مراجعه نمایند.

آخرین اطلاعیه ها

آخرین اخبار