قابل توجه دانشجویان جدیدالورود- تکمیل کارنامه سلامت روان

 • چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار معاونت آموزشی، اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی

زمان بندی حذف و اضافه واحد نیم سال اول سال تحصیلی ۹۹ - ۹۸ (ترم ۹۸۱)

 • سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار معاونت آموزشی، اطلاعیه معاونت آموزشی

زمان حضور مدیران محترم گروه ها در ترم ۹۸۱

 • سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار معاونت آموزشی

زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی۹۹-۹۸ (ترم ۹۸۱)

 • شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار معاونت آموزشی
 • سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اخبار معاونت آموزشی

مراسم بزرگداشت روز معلم و هفته آموزش

 • چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اخبار معاونت آموزشی

زمان بندی حذف و اضافه واحد نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۸ - ۹۷ (ترم ۹۷۲)

 • سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
 • اخبار معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی( به ویژه دانشجویان در شرف دفاع یا )فارغ التحصیلی

 • دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷
 • اخبار معاونت آموزشی، اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

زمان بندی انتخاب واحد نیم سال اول سال تحصیلی ۹۸- ۹۷ (ترم ۹۷۱)

 • چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷
 • اخبار معاونت آموزشی

جدول شهریه دانشجویان ورودی کلیه مقاطع تحصیلی در سال تحصیلی۹۷-۹۸

 • دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷
 • اخبار معاونت آموزشی

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود- تکمیل کارنامه سلامت روان

 • چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار معاونت آموزشی، اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهسا ابوالقاسمی

 • چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محسن حیدری

 • چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احمد جاسمی زاده

 • چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فرزانه نوروزیان

 • چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید سیاه چشمان

 • چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم رعنا آزادی

 • چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهبد ختائی زاده

 • دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مرتضی پذیره

 • دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بهاره آریامنش

 • یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهسا ابوالقاسمی

 • چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محسن حیدری

 • چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای احمد جاسمی زاده

 • چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فرزانه نوروزیان

 • چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سعید سیاه چشمان

 • چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم رعنا آزادی

 • چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

زمان بندی حذف و اضافه واحد نیم سال اول سال تحصیلی ۹۹ - ۹۸ (ترم ۹۸۱)

 • سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار معاونت آموزشی، اطلاعیه معاونت آموزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهبد ختائی زاده

 • دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مرتضی پذیره

 • دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 • اخبار و اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی، اطلاعیه معاونت آموزشی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حسین شجاعیان

 • دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
 • اطلاعیه معاونت آموزشی

شورای آموزشی

 • رپیس موسسه
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • مدیر آموزش
 • مدیران گروه‌ها

شورای بررسی موارد خاص

 • رپیس موسسه
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • مدیر آموزش
 • ۴ نفر از اعضای هیات علمی