• شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
  • آذردخت کمالان

قابل توجه دانشجویان آقای مهندس احمدی مهیار

در خصوص امتحان پایان ترم درس متره برآورد
کتاب فهرست بهاء ابنیه سال ۱۳۹۷
و جدول اشتال و ماشین حساب  مهندسی در سر جلسه امتحان  برای هر فرد  الزامی می باشد.

آخرین اطلاعیه ها

آخرین اخبار