لینک مدرسان گروه کارشناسی ارشد عمران

آدرس لینک نام مدرس ردیف
https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a1 گروه عمران، آقای دکتر صلاح الدین حمیدی ۱
https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a3 گروه عمران، آقای دکتر مهدی ریاحی خرم ۲
https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a5 گروه عمران، آقای دکتر ابراهیم قیاسوند ۳
https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a6 گروه عمران، آقای دکتر فریدون رضایی ۴
https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a7 گروه عمران، آقای دکتر سید مهدی حسینیان ۵
https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a8 گروه عمران، آقای دکتر نادر بیگلری­جو ۶
https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a9 گروه عمران، آقای دکتر ابوالقاسم ابراهیمی ورکانه ۷
https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a12 گروه عمران، آقای دکتر شهاب حسن پور ۸
https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a13 گروه عمران، آقای مهندس مرتضی قنبری ۹
https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a14 گروه عمران، آقای دکتر پارسایی مرام ۱۰
https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a15 گروه عمران، آقای دکتر میثم علی ضمیر ۱۱
https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b16 آقای مهندس قربانخانی ۱۲
https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b12 آقای دکترطهماسبی ۱۳
https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/geo آقای دکتر اوحدی ۱۴
https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d26 آقای مهندس دهنوی ۱۵

 لینک مدرسان گروه محیط زیست

آدرس لینک

 

  نام مدرس

  ردیف
  https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/q1   گروه محیط زیست، آقای دکتر علی اکبریالپانیان   ۱
  https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/q2   گروه محیط زیست، آقای دکتر امین شهرام   ۲
  https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b3   گروه عمران، خانم مهندس جیرانی   ۳
  https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e11   گروه حسابداری و مدیریت،مهندس فخرایی   ۴
  https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p12   گروه عمومی، جناب آقای دکتر دکامی   ۵

 

لینک مدرسان گروه معماری

سرکار خانم گماریان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d35
جناب اقای خضریان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d34
سرکار خانم نجاتی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d33
سرکار خانم لک https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d32
سرکارخانم مرادی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d31
سرکار خانم ملکی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d30
جناب آقای سلیمان آبادی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d29
خانم مهندس نوروزیان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d28
آقای مهندس خرادپور https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d27
آقای مهندس دهنوی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d26
آقای دکتر معینی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d25
آقای مهندس مجیدی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d24
خانم مهندس عابدی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d23
خانم مهندس اسدیان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d22
خانم مهندس کیهانی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d21
خانم مهندس چراغی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d20
آقای مهندس فرشچیان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d19
خانم مهندس قنبری https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d18
خانم مهندس بهشتی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d17
آقای مهندس طلایی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d16
آقای مهندس فامیل نوروزی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d15
خانم مهندس اسکندری https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d14
خانم مهندس قره خانلو https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d13
خانم مهندس شهپر اسماعیلی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d12
آقای مهندس منوچهریان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d11
آقای مهندس انصاری پناه https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d10
آقای مهندس کرباسی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d8
خانم مهندس حاج ولِِیئی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d7
آقای دکتر فرهنگی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d6
خانم مهندس سلیمیان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d5
خانم مهندس کاظمی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d4
خانم مهندس لیلی اسماعیلی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d3
خانم مهندس مرجان گردان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d2
آقای مهندس مرادی پسند https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d1
آقای مهندس بختیان http://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d9
خانم دکتر رویا فرشته صادقی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d36

لینک مدرسان گروه علوم ورزشی

ردیف نام مدرس لینک کلاس
۱ آقای دکتر سموات شریف https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/f1
۲ آقای دکتر سازوار https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/f2
۳ آقای دکتر قهرمانی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/f3
۴ آقای دکتر حسینی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/f4
۵ آقای دکتر حاحیلو https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/f5
۶ آقای دکتر باقری https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/f-6

 :لینک دروس تربیت بدنی

آقای سلگی

https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/sport2

 

خانم زارعین

https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/sport1

 

 

لینک مدرسان گروه عمران

ردیف

نام مدرس

لینک اینترنتی

۱ آقای مهندس سلطانی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b2
۲ خانم مهندس جیرانی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b3
۳ آقای مهندس سلیمانیان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b4
۴ آقای مهندس الوانیان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b5
۵ آقای مهندس توکلی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b6
۶ آقای مهندس ایمانی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b7
۷ آقای مهندس یزدان دوست https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b8
۸ آقای مهندس متینی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b9
۹ آقای مهندس احمدی مهیار https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b10
۱۰ آقای مهندس جعفری https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b11
۱۱ آقای دکترطهماسبی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b12
۱۲ خانم مهندس شریفیان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b13
۱۳ خانم مهندس جامه بزرگ https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b14
۱۴ آقای مهندس نوروزیان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b15
۱۵ آقای مهندس قربانخانی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b16
۱۶ آقای مهندس ملکی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b1
۱۷ آقای مهندس محمد عباسی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/c1
۱۸ آقای مهندس امین گیو https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/c4
۱۹ آقای  مهندس عبداله کلهر https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/c5
۲۰ آقای مهندس میرزایی مدام https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/k9
۲۱ خانم مهندس اسدیان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d22
۲۲ آقای دکتر صلاح الدین حمیدی http://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a1
۲۳ آقای مهندس فخرایی  https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e11

لینک مدرسان گروه نقشه برداری

ردیف نام مدرس لینک کلاس مجازی
۱ آقای مهندس محمد عباسی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/c1
۲ آقای دکتر مرتضی حیدری https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/c2
۳ آقای دکتر حسین ترابزاده https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/c3
۴ آقای مهندس امین گیو https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/c4
۵ آقای  مهندس عبداله کلهر https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/c5
۶ آقای  مهندس حامد مالمیر https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/c6
۷ خانم مهندس جیرانی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b3  
۸ آقای مهندس فخرایی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e11

 

لینک مدرسان گروه حقوق

ردیف نام مدرس آدرس لینک
۱٫  آقای موسوی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/h1
۲٫ خانم دکتر صلح میرزایی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/h2
۳٫ آقای دکتر نجفیان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/h4
۴٫ آقای دکتر نوروزی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/h3
۵٫ آقای پارسا فر https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/h6
۶٫ آقای تقی پورنیا https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/h5
۷٫ آقای آرمان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/h7
۸٫ آقای توانگر زاده https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/h8
۹٫ خانم قهرمانی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/h9

 

لینک مدرسان گروه کامپیوتر

آدرس لینک نام مدرس ردیف
https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/k1  آقای دکتر روشن پناه ۱
https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/k2 آقای مهندس رفیعی ۲
https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/k3 آقای مهندس شعبانی ۳
https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/k4 خانم دکتر افراسیابی ۴
https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/k5 خانم مهندس الهام حیدری ۵
https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/k6 آقای مهندس یعقوبی ۶
https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/k7 آقای دکتر مهدی عباسی ۷
https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/k8 آقای مهندس هاشمی فرهود ۸
https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/k9 آقای مهندس میرزایی مدام ۹
https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e11 آقای مهندس فخرایی ۱۰

 

لینک مدرسان  گروه عمومی

ردیف نام مدرس آدرس لینک
۱ جناب آقای الماسی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p1
۲ جناب آقای روحی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p2
۳ سرکار خانم داوودی صفدر https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p3
۴ جناب آقای زیرکی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p4
۵ سرکار خانم اتفاق https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p5
۶ سرکار خانم فلاح https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p6
۷ سرکار خانم سامی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p7
۸ جناب آقای میرزایی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p8
۹ جناب آقای توسلی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p9
۱۰ سرکار خانم رهسپار https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p10
۱۱ سرکار خانم علیمیرزایی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p11
۱۲ جناب آقای دکتر دکامی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p12
۱۳ خانم دکتر بابایی سرور https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e14
۱۴ خانم زارعی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p13

لینک مدرسان گروه های حسابداری و مدیریت بانکی

نام مدرس لینک اتاق
۱ مهندس شهرام https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/q2
۲  خانم دکتربابایی سرور https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e14
۳ دکتر فرهادی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e13
۴ آقای عظیمیان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e12
۵ مهندس فخرایی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e11
۶ خانم فقان رضایی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e10
۷ دکتر توانگرزاده https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e9
۸ دکتر احمدوند https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e8
۹ خانم کاشفی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e7
۱۰ آقای دهقان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e5
۱۱ استاد المعی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e4
۱۲ دکتر جواهری https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e3
۱۳ خانم دکترعباسی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e2
۱۴ خانم دکتراسدی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e1