لینک مدیران گروه های آموزشی

گروه آموزشی                    آدرس لینک
علوم ورزشی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/g10
عمومی و علوم پایه https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/g9
حسابداری https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/g8
حقوق https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/g7
محیط زیست https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/g6
کامپیوتر https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/g5
کارشناسی ارشد عمران https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/g4
عمران https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/g3
نقشه برداری https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/g2
معماری https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/g1

 

لینک مدرسان گروه کارشناسی ارشد عمران

نام مدرس                    آدرس لینک
آقای دکتر حمیدی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a1
آقای دکتر ریاحی خرم https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a3
آقای دکتر قیاسوند https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a5
آقای دکتر رضایی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a6
آقای دکتر حسینیان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a7
آقای دکتر بیگلری جو https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a8
آقای دکتر ابراهیمی ورکانه https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a9
آقای دکتر حسن پور https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a12
آقای مهندس قنبری https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a13
آقای دکتر پارسایی مرام https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a14
آقای دکتر علی ضمیر https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a15
آقای مهندس قربانخانی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b16
آقای دکتر طهماسبی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b12
آقای دکتر اوحدی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/geo
آقای مهندس دهنوی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d26

 لینک مدرسان گروه محیط زیست

نام مدرس                آدرس لینک
آقای دکتر یالپانیان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/q1
آقای دکتر شهرام https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/q2

 

لینک مدرسان گروه معماری

نام مدرس
                             آدرس لینک
خانم گماریان
آقای خضریان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d34
خانم نجاتی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d33
خانم لک https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d32
خانم مرادی
خانم ملکی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d30
آقای سلیمان آبادی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d29
خانم مهندس نوروزیان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d28
آقای مهندس خرادپور https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d27
آقای مهندس دهنوی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d26
آقای دکتر معینی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d25
آقای مهندس مجیدی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d24
خانم مهندس عابدی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d23
خانم مهندس اسدیان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d22
خانم مهندس کیهانی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d21
خانم مهندس چراغی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d20
آقای مهندس فرشچیان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d19
خانم مهندس قنبری https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d18
خانم مهندس بهشتی
آقای مهندس طلایی
آقای مهندس فامیل نوروزی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d15
خانم مهندس اسکندری https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d14
خانم مهندس قره خانلو https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d13
خانم مهندس شهپر اسمعیلی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d12
آقای مهندس منوچهریان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d11
آقای مهندس انصاری پناه https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d10
آقای مهندس کرباسی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d8
خانم مهندس حاج ولِِیئی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d7
آقای دکتر فرهنگی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d6
خانم مهندس سلیمیان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d5
خانم مهندس کاظمی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d4
خانم مهندس لیلی اسمعیلی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d3
خانم مهندس مرجان گردان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d2
آقای مهندس مرادی پسند https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d1
آقای مهندس بختیان http://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d9
خانم دکتر صادقی فرشته https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d36
خانم دکتر مریم موسوی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/k10
خانم وحدتی آراسته https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d39
آقای دکتر مدی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d38
آقای دکتر جعفری فشارکی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d40
آقای دکتر نیک صفت https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d41
آقای دکتر عقیق https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d42
خانم مهندس فرخی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d43
آقای مهندس انصاری پناه https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d10
خانم مهندس گردان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d2
خانم مهندس حاجی ولیئی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d7

 

لینک مدرسان گروه تربیت بدنی

نام مدرس آدرس لینک
آقای دکتر سموات شریف  https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/f1
آقای دکتر سازوار https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/f2
آقای دکتر قهرمانی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/f3
آقای دکتر حسینی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/f4
آقای دکتر حاحیلو https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/f5
آقای دکتر باقری https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/f-6
آقای دکتر نادری https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/f7

 لینک دروس تربیت بدنی

نام مدرس                    آدرس لینک
آقای سلگی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/sport2
خانم زارعین https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/sport1

 

لینک مدرسان گروه عمران

نام مدرس                    آدرس لینک
آقای مهندس سلیمانیان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b4
آقای مهندس الوانیان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b5
آقای مهندس توکلی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b6
آقای مهندس ایمانی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b7
آقای مهندس یزدان دوست https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b8
آقای مهندس متینی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b9
آقای مهندس احمدی مهیار https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b10
آقای مهندس جعفری https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b11
آقای دکترطهماسبی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b12
خانم مهندس شریفیان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b13
خانم مهندس جامه بزرگ https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b14
آقای مهندس نوروزیان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b15
آقای مهندس قربانخانی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b16
آقای مهندس ملکی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/b1
آقای مهندس محمد عباسی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/c1
آقای مهندس امین گیو https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/c4
آقای  مهندس عبداله کلهر https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/c5
آقای مهندس میرزایی مدام https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/k9
خانم مهندس اسدیان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d22
آقای دکتر صلاح الدین حمیدی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a1
آقای مهندس دیاریان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a16
آقای مهندس باریکانی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/a17
خانم مهندس کیهانی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/d21

لینک مدرسان گروه نقشه برداری

نام مدرس                    آدرس لینک
آقای مهندس محمد عباسی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/c1
آقای دکتر مرتضی حیدری https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/c2
آقای دکتر حسین ترابزاده https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/c3
آقای مهندس امین گیو https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/c4
آقای مهندس عبداله کلهر https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/c5
آقای مهندس حامد مالمیر https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/c6
خانم دکتر مریم موسوی  https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/k10
خانم مهندس قلی پور https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/c7
آقای مهندس نیک پی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/c8

 

لینک مدرسان گروه حقوق

نام مدرس                    آدرس لینک
آقای موسوی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/h1
خانم دکتر صلح میرزایی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/h2
آقای دکتر نجفیان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/h4
آقای دکتر نوروزی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/h3
آقای پارسا فر https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/h6
آقای تقی پورنیا https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/h5
آقای آرمان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/h7
آقای توانگر زاده https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/h8
خانم قهرمانی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/h9
آقای سلیمی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/h10
خانم دلیر https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/h12
آقای ستاره https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/h11

 لینک مدرسان گروه کامپیوتر

نام مدرس                    آدرس لینک
آقای دکتر روشن پناه https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/k1
آقای مهندس رفیعی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/k2
آقای مهندس شعبانی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/k3
خانم مهندس الهام حیدری https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/k5
آقای مهندس یعقوبی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/k6
آقای دکتر مهدی عباسی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/k7
آقای مهندس هاشمی فرهود https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/k8
آقای مهندس میرزایی مدام https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/k9
خانم دکتر مریم موسوی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/k10
خانم دکتر نورا سادات موسوی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/k11

 

لینک مدرسان  گروه عمومی

نام مدرس                    آدرس لینک
جناب آقای الماسی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p1
جناب آقای روحی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p2
سرکار خانم داوودی صفدر https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p3
جناب آقای زیرکی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p4
سرکار خانم اتفاق https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p5
سرکار خانم فلاح https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p6
سرکار خانم سامی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p7
جناب آقای میرزایی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p8
جناب آقای توسلی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p9
سرکار خانم رهسپار https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p10
سرکار خانم علیمیرزایی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p11
خانم زارعی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/p13
خانم دکتر بابایی سرور https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e14

ینک مدرسان گروه های حسابداری و مدیریت بانکی

نام مدرس                    آدرس لینک
مهندس شهرام https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/q2
خانم دکتر مهدوی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e16
دکتر فرهادی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e13
آقای عظیمیان https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e12
خانم فقان رضایی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e10
دکتر توانگرزاده https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/h8
دکتر احمدوند https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e8
خانم کاشفی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e7
آقای دهقانی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e18
استاد المعی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e4
دکتر جواهری https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e3
خانم دکترعباسی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e2
خانم دکتراسدی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e1
آقای مزجات https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e19
آقای مظاهری اسد https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e20
آقای بهمن زاده https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e17
خانم کاظمی https://www.skyroom.online/ch/vahid1342/e15