فایل سرفصل رشته ها

فایل چارت درس ها

اعضای هیات علمی

avatar

  • دکترا
  • تربیت بدنی
avatar

  • دکتری
  • آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
avatar

  • دکترای تخصصی
  • تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ گرایش فیزیولوژی ورزشی
avatar

  • دکتری
  • آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

مدرسان

پیوندهای مرتبط

نام رشته‌های دایر و مقاطع

مقطع کارشناسی ارشد:آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- امدادگر ورزشی

مدیر گروه

•زمان حضور مدیر گروه در ترم ۹۸۱:   آقای دکتر باقری مدیر گروه آسیب‌شناسی:

پنجشنبه: ۸-۱۸