فایل سرفصل رشته ها

فایل چارت درس ها

اعضای هیات علمی

مدرسان

پیوندهای مرتبط

•زمان حضور مدیرا گروه در ترم ۹۶۲:

 

آقای دکتر باقری مدیر گروه آسیب‌شناسی: چهارشنبه ساعت ۱۲-۱۰

مدیر گروه