فایل سرفصل رشته ها

فایل چارت درس ها

اعضای هیات علمی

jeirani

  • کارشناسی‌ارشد
  • مهندسی عمران- محیط‌زیست
فواد-سلطانی

  • کارشناسی ارشد
  • عمران-آب

مدرسان

پیوندهای مرتبط

  • زمان حضور مدیر گروه در ترم ۹۶۳:
  • دوشنبه : ۱۱-۹:۳۰

نام رشته‌های دایر و مقاطع

مقطع کارشناسی ارشد:مهندسی کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی

 

مقطع کارشناسی پیوسته:مهندسی تکنولوژی آبادانی و توسعه روستاها

مدیر گروه