فایل سرفصل رشته ها

فایل چارت درس ها

اعضای هیات علمی

jeirani

  • کارشناسی‌ارشد
  • مهندسی عمران- محیط‌زیست

مدرسان

مهندس فخرایی

  • کارشناسی ارشد
  • مهندسی مکانیک بیوسیستم
aminshahram

  • دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
  • برنامه ریزی محیط زیست

پیوندهای مرتبط

  • زمان حضور مدیر گروه در ترم ۹۸۱:
  • شنبه : ۸-۱۰
  • دوشنبه: ۹:۳۰-۱۱

نام رشته‌های دایر و مقاطع

مقطع کارشناسی ارشد:مهندسی کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی

 مدیر گروه