فایل سرفصل رشته ها

فایل چارت درس ها

اعضای هیات علمی

solhmirzaee

  • دکترای تخصصی
  • حقوق بین الملل و عمومی
amin hasanvand

  • ) کارشناسی ارشد (دانشجوی دکترا
  • حقوق خصوصی

مدرسان

yaser mousavi

  • کارشناسی ارشد
  • حقوق خصوصی

پیوندهای مرتبط

•زمان حضور مدیر گروه در ترم ۹۶۲:

آقای موسوی مدیر گروه رشته حقوق: شنبه: ۱۴-۱۲

مدیر گروه