فایل چارت درس ها

فایل سرفصل رشته ها

اعضای هیات علمی

solhmirzaee

 • دکترای تخصصی
 • حقوق بین الملل و عمومی
amin hasanvand

 • ) کارشناسی ارشد (دانشجوی دکترا
 • حقوق خصوصی
yaser mousavi

 • کارشناسی ارشد
 • حقوق خصوصی

مدرسان

solhmirzaee

 • دکترای تخصصی
 • حقوق بین الملل و عمومی
amin hasanvand

 • ) کارشناسی ارشد (دانشجوی دکترا
 • حقوق خصوصی
yaser mousavi

 • کارشناسی ارشد
 • حقوق خصوصی

پیوندهای مرتبط

زمان حضور مدیر گروه در ترم ۹۷۱:

 • دوشنبه: ۱۱-۱۰
 • سه شنبه: ۱۲-۱۱

نام رشته‌های دایر و مقاطع

مقطع کارشناسی ارشد:حقوق بین‌الملل   مقطع کارشناسی پیوسته:حقوق

مدیر گروه