فایل سرفصل رشته ها

فایل چارت درس ها

اعضای هیات علمی

solhmirzaee

 • دکترای تخصصی
 • حقوق بین الملل و عمومی
amin hasanvand

 • ) کارشناسی ارشد (دانشجوی دکترا
 • حقوق خصوصی
yaser mousavi

 • کارشناسی ارشد
 • حقوق خصوصی

مدرسان

solhmirzaee

 • دکترای تخصصی
 • حقوق بین الملل و عمومی
amin hasanvand

 • ) کارشناسی ارشد (دانشجوی دکترا
 • حقوق خصوصی
yaser mousavi

 • کارشناسی ارشد
 • حقوق خصوصی

پیوندهای مرتبط

•زمان حضور مدیر گروه در ترم ۹۶۲: آقای موسوی مدیر گروه رشته حقوق: شنبه: ۱۴-۱۲

نام رشته‌های دایر و مقاطع

مقطع کارشناسی ارشد:حقوق بین‌الملل

 

مقطع کارشناسی پیوسته:حقوق

مدیر گروه