فایل چارت درس ها

فایل سرفصل رشته ها

اعضای هیات علمی

solhmirzaee

  • دکترای تخصصی
  • حقوق بین الملل و عمومی
yaser mousavi

  • کارشناسی ارشد
  • حقوق خصوصی

مدرسان

solhmirzaee

  • دکترای تخصصی
  • حقوق بین الملل و عمومی
yaser mousavi

  • کارشناسی ارشد
  • حقوق خصوصی

پیوندهای مرتبط

زمان حضور مدیر گروه در ترم ۹۸۱:

  • سه شنبه: ۱۲-۱۳

نام رشته‌های دایر و مقاطع

مقطع کارشناسی ارشد:حقوق بین‌الملل   مقطع کارشناسی پیوسته:حقوق

مدیر گروه