فایل سرفصل رشته ها

فایل چارت درس ها

اعضای هیات علمی

مهندس فخرایی

 • کارشناسی ارشد
 • مهندسی مکانیک بیوسیستم
avatar

 • دکتری
 • زبان و ادبیات فارسی
avatar

 • کارشناسی ارشد
 • ریاضی - آنالیز
avatar

 • کارشناسی ارشد
 • ریاضی محض- جبر
avatar

 • کارشناسی ارشد
 • علوم سیاسی- دانشجوی دکترای تخصصی
avatar

 • کارشناسی ارشد
 • فرهنگ و زبانهای باستان

مدرسان

a1

 • دکتری
 • فلسفه اخلاق
avatar

 • کارشناسی ارشد
 • فقه و اصول
avatar

 • کارشناسی ارشد
 • ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات

پیوندهای مرتبط

زمان حضور مدیر گروه در ترم ۹۸۱:

 یکشنبه: ۱۰-۱۱

دوشنبه:۱۰-۱۱

مدیر گروه