فایل سرفصل رشته ها

فایل چارت درس ها

اعضای هیات علمی

مهندس فخرایی

 • کارشناسی ارشد
 • مهندسی مکانیک بیوسیستم
avatar

 • دکتری
 • زبان و ادبیات فارسی
avatar

 • کارشناسی ارشد
 • فرهنگ و زبانهای باستان

مدرسان

a1

 • دکتری
 • فلسفه اخلاق
raheleh asadi

 • دکترای تخصصی
 • آنالیز
avatar

 • کارشناسی ارشد
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
avatar

 • کارشناسی ارشد
 • فقه و اصول
avatar

 • کارشناسی ارشد
 • ریاضی کاربردی تحقیق در عملیات
avatar

 • کارشناسی ارشد
 • فیزیک

پیوندهای مرتبط

زمان حضور مدیر گروه در ترم ۹۷۱:

 دوشنبه:۳۰:۱۰-۱۰

چهارشنبه:۱۱-۱۰

مدیر گروه