فایل سرفصل رشته ها

فایل چارت درس ها

اعضای هیات علمی

مدرسان

ریاحی-خرم

  • دکتری
  • محیط زیست
aminshahram

  • دانشجوی دکتری
  • برنامه ریزی محیط زیست

پیوندهای مرتبط

  • ساعت حضور مدیر گروه در ترم ۹۵۲:
  • دوشنبه: ۱۱-۸

مدیر گروه