فایل سرفصل رشته ها

فایل چارت درس ها

اعضای هیات علمی

aminshahram

  • دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
  • برنامه ریزی محیط زیست

مدرسان

ریاحی-خرم

  • دکتری
  • محیط زیست
yalpaniyan

  • ) کارشناسی ارشد (دانشجوی دکترا
  • محیط زیست- تنوع زیستی

پیوندهای مرتبط

  • ساعت حضور مدیر گروه در ترم ۹۸۱:
  • دوشنبه: ۸-۱۰
  • سه شنبه: ۸-۱۰

مدیر گروه

نام رشته‌های دایر و مقاطع

مقطع کارشناسی پیوسته:مهندسی منابع طبیعی- محیط‌ زیست