فایل سرفصل رشته ها

فایل چارت درس ها

اعضای هیات علمی

مهندس نرگس نوروزیان

 • کارشناسی ارشد
 • مهندسی معماری
talaee1

 • کارشناسی ارشد
 • مهندسی معماری
فرهنگی

 • دکنرا
 • معماری
avatar

 • کارشناسی ارشد
 • معماری

مدرسان

shina sadberenji

 • دکترای تخصصی
 • معماری منظر
amirebrahim

 • کارشناسی ارشد
 • معماری
avatar

 • کارشناسی ارشد
 • مهندسی معماری
avatar

 • کارشناسی ارشد
 • معماری داخلی
avatar

 • کارشناسی ارشد
 • مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
avatar

 • کارشناسی ارشد
 • مهندسی معماری
avatar

 • کارشناسی ارشد
 • مهندسی معماری
avatar

 • کارشناسی ارشد
 • معماری

پیوندهای مرتبط

 نام  رشته های دایر و مقاطع 

مقطع کارشناسی ارشد: • مهندسی معماری- معماری

مقطع کارشناسی: •  مهندسی معماری
 • مهندسی شهرسازی
 • ارتباط تصویری

مقطع کارشناسی ناپیوسته: • علمی -کاربردی معماری

مقطع کاردانی ناپیوسته: •  معماری

مقطع کاردانی پیوسته:نقشه‌کشی معماری و گرافیک  

مدیر گروه

 • زمان حضور مدیر گروه در ترم ۹۸۱:
 • شنبه: ۱۲:۳۰-۱۲ و ۱۰:۳۰-۱۰
 • دوشنبه: ۹-۱۱
 • چهار شنبه:  ۱۰- ۱۰:۳۰
 • پنجشنبه: ۱۰:۴۵-۱۱:۱۵