پیوندهای مرتبط

 نام  رشته های دایر و مقاطع 

مقطع کارشناسی ارشد : 

  • مهندسی نقشه برداری – سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS:

مقطع کارشناسی:  •  مهندسی نقشه برداری

مقطع کارشناسی ناپیوسته:  • مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

مقطع کاردانی پیوسته:  •  نقشه برداری

مدیر گروه

  • زمان حضور مدیر گروه در ترم ۹۷۲:
  • دوشنبه:  ۱۱-۹
  • سه شنبه: ۱۳-۱۱