بایگانی برای دسته بندی ‘اطلاعیه معاونت آموزشی’

قابل توجه دانشجویان خانم مهندس اسماعیلی

قابل توجه دانشجویان خانم مهندس اسماعیلی

  • چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان خانم مهندس شریفیان

قابل توجه دانشجویان خانم مهندس شریفیان

  • چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان خانم مهندس نوروزیان

قابل توجه دانشجویان خانم مهندس نوروزیان

  • یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان خانم مهندس حاج ولیئی

قابل توجه دانشجویان خانم مهندس حاج ولیئی

  • یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان خانم مهندس شریفیان

قابل توجه دانشجویان خانم مهندس شریفیان

  • یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان آقای مهندس توکلی

قابل توجه دانشجویان آقای مهندس توکلی

  • شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان آقای مهندس ملکی

قابل توجه دانشجویان آقای مهندس ملکی

  • چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان آقای مهندس فرشچیان

قابل توجه دانشجویان آقای مهندس فرشچیان

  • چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان آقای مهندس توسلی

قابل توجه دانشجویان آقای مهندس توسلی

  • چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان آقای مهندس شهرام

قابل توجه دانشجویان آقای مهندس شهرام

  • سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸