مشاور امور بین الملل

خانم دکتر گیتی اقبالی(فتوره‌چی)، مدرک دکتری پزشکی خود را از دانشگاه بردو، فرانسه اخذ کردند.

  •  عضو هیئت علمی موسسه در سالهای ۱۳۸۳-۱۳۹۲.
  • پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی تهران و موسسه آموزش عالی غیردولتی عمران و توسعه.
  • استادیار سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشیار دانشکده پزشکی مایو کلینیک، راچستر امریکا(Rachester).