نام انجمن
کارشناسی ارشد توسعه روستایی
انجمن علمی–پژوهشی عمران
انجمن علمــــــی کامپیوتر
انجمن علمــــــی معماری
انجمن علمی نقشه‌برداری
انجمن علمی محیطزیست

انجمن‌های دانشجویی: فعالیت انجمن‌ها زیر نظر سرپرست گروه مربوطه و هماهنگ با امور فرهنگی -دانشجویی می‌باشد.