درباره رئیس موسسه

آقای دکتر وحیدرضا اوحدی استاد پایه ۳۰ و عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران در دانشگاه بوعلی سینا است. دکتر اوحدی دکتری خود را در رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک از دانشگاه مک گیل از کشور کانادا اخذ کرده است. ایشان نزدیک به دو دهه است که با موسسه آموزش عالی عمران و توسعه در سمت هایی مانند مشاور قائم مقام – عضو هیئت امنا  -.معاون پژوهشی و رئیس هیات امنا همکاری داشته است. ایشان از سال   ۱۳۹۴ به سمت رئیس موسسه برگزیده شده است.