زمان حضور مدیران گروه

نام گروه

نام مدیر گروه

روز حضور

ساعت حضور

کامپیوتر

سرکار خانم دکتر موسوی

سه شنبه هر هفته

۱۰:۳۰

حقوق

جناب آقای موسوی

سه شنبه هر هفته

۱۱:۳۰-۱۳

عمران

جناب آقای مهندس ملکی

یکشنبه هر هفته

۱۰:۳۰-۱۱:۳۰

نقشه برداری

جناب آقای مهندس عباسی

دوشنبه هر هفته

۱۲-۱۳

معماری

سرکار خانم مهندس نوروزیان

یکشنبه هر هفته

۱۱:۳۰-۱۳

گرافیک

سرکار خانم ملکی

یکشنبه هر هفته

۱۱-۱۲

حسابداری و امور بانکی

سرکار خانم دکتر اسدی

شنبه هر هفته

۱۰-۱۲

عمومی

سرکار خانم داودی صفدر

یکشنبه هر هفته

۸-۱۰

عمومی

سرکار خانم داودی صفدر

دوشنبه هر هفته

۱۰-۱۲