مدارک لازم جهت پرداخت تشویقی مقالات

دانشجویان می­توانند با تحویل مدارک ذیل به واحد پژوهشی مؤسسه، تشویقی مقالاتی را که با نام مؤسسه ارائه نموه‌اند، طبق آیین‌نامه دریافت نمایند:

  • درخواست دریافت تشویقی
  • اصل مقاله ارائه شده در کنفرانس یا مجله
  • گواهی ارائه مقاله در کنفرانس یا مجله

تبصره:

یک مقاله مستخرج از پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد شامل تشویق نمی‌شود و نمره تشویقی آن در نمره پایان‌نامه منظور خواهد شد.

ضمناً لازم است نام مؤسسه آموزش عالی عمران و توسعه بعد از نام دانشجو حتما قید شده باشد.