مدرسین محترمی که تمایل به برگزاری بازدیدهای علمی دارند، حداقل یک هفته قبل از زمان بازدید به حوزه پژوهشی مراجعه نموده و پس از دریافت فرم مربوطه نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند.

فرم درخواست بازدید آموزشی