عضو حقوقی هیئت امنا

نماینده مقام محترم وزارت در امنا