فایل سرفصل رشته ها

فایل چارت درس ها

اعضای هیات علمی

مدرسان

پیوندهای مرتبط

  • زمان حضور مدیر گروه در ترم ۹۸۲:
  • شنبه : ۸-۱۰
  • دوشنبه: ۹:۳۰-۱۱

نام رشته‌های دایر و مقاطع

مقطع کارشناسی ارشد:مهندسی کارشناسی‌ارشد مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی

 مدیر گروه

No information