فایل چارت درس ها

فایل سرفصل رشته ها

اعضای هیات علمی

مدرسان

پیوندهای مرتبط

زمان حضور مدیر گروه در هر ترم طبق اطلاعیه مندرج در سایت می باشد.

نام رشته‌های دایر و مقاطع

  • مقطع کارشناسی ارشد: حقوق بین الملل
  • مقطع کارشناسی پیوسته: حقوق

مدیر گروه