پیوندهای مرتبط

زمان حضور مدیر گروه در هر ترم طبق اطلاعیه مندرج در سایت می باشد.

نام رشته‌های دایر و مقاطع

  • مقطع کارشناسی ارشد: حقوق بین الملل
  • مقطع کارشناسی پیوسته: حقوق

مدیر گروه