نحوه دریافت گواهی اشتغال به تحصیل جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی به صورت ذیل می باشد لذا دانشجویان گرامی از درخواست گواهی به شیوه های دیگر اجتناب کنند.

لینک سامانه استعلام مدرک تحصیلی

/https://eservices.tamin.ir

 

سامانه سازمان تامین اجتماعی

/https://estelam.msrt.ir