بیش از832دانشجو
بیش از2084متر مربع فضای آموزشی
بالغ بر7196فارغ التحصیل
بیش از39رشته تحصیلی