کارکنان حوزه آموزش و تحصیلات تکمیلی

مدیر واحد آموزشخانم دکتر راحله اسدی
تلفن داخلی 205
کارشناس آموزشخانم شریفیان
تلفن داخلی 204

شرح وظایف:

 • کارشناس رشته های نقشه برداری، معماری، ارتباط تصویری، شهرسازی، حسابداری و مدیریت امور بانکی
 • کارشناس کمیسیون موارد خاص
کارشناس آموزشخانم غلامی
تلفن داخلی 210

شرح وظایف:

 • کارشناس رشته های عمران، کامپیوتر، حقوق، محیط زیست و آبادانی روستاها
 • دبیرخانه
کارشناس فارغ التحصیلانخانم توسلی
تلفن داخلی 202

شرح وظایف:

 • کارشناس فارغ التحصیلان
کارشناس تحصیلات تکمیلیآقای مهندس فرجی
تلفن داخلی 203

شرح وظایف:

 • کارشناس رشته های حقوق، معماری، مدیریت پروژه و ساخت، معماری کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد
 • کارشناس نظام وظیفه

آدرس پست الکترونیکی:

it@atr.ac.ir

کارشناس تحصیلات تکمیلیآقای مهندس زمانی موسوی
تلفن داخلی 206

شرح وظایف:

 • کارشناس رشته های عمران کلیه گرایش ها، تربیت بدنی کلیه گرایش ها، نقشه برداری گرایش GIS  مقطع کارشناسی ارشد

آدرس پست الکترونیکی:

zamani.otr@gmail.com

امور کلاس هاآقای مهندس کاتبی
تلفن داخلی 212

شرح وظایف:

 • امور مربوط به کلاس ها

کارکنان حوزه مالی

مدیر واحد مالیخانم صالحی
تلفن داخلی 222
کارشناس امور مالیخانم بصیری
تلفن داخلی 224

شرح وظایف:

 • کارشناس امور مالی
 • امور مربوط به دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • امور مربوط به چک های دانشجویی
کارشناس امور مالیخانم بلالی
تلفن داخلی 223

شرح وظایف:

 • کارشناس امور مالی

کارکنان حوزه ریاست

مدیر دفتر ریاستخانم حقایق
تلفن داخلی 229

کارکنان حوزه های پژوهشی و فرهنگی دانشجویی

مدیر واحد پژوهشیخانم مهندس قره لو
تلفن داخلی 215
 • امور مربوط به واحد پژوهشی
 • امور مربوط به واحد فرهنگی
مدیر واحد انفورماتیکآقای مهندس فرجی
تلفن داخلی 203

شرح وظایف:

 • امور مربوط به سایت مجازی موسسه
 • امور مربوط به سایت های عمومی و تخصصی

آدرس پست الکترونیکی:

it@atr.ac.ir

کارشناس دانشجوییخانم مهندس اصفهانی
تلفن داخلی 226

شرح وظایف:

 • کارشناس امور دانشجویی
 • امور مربوط به وام صندوق رفاه
 • امور مربوط به کتابخانه موسسه

کارکنان حوزه حراست

حراست

آقای حسینیتلفن داخلی 209

انتظامات

انتظامات موسسهتلفن داخلی 211

کارکنان حوزه امور اداری

مدیر امور اداری و روابط عمومیآقای مقیمی
تلفن داخلی 227
کارپردازآقای آهنچی
تلفن داخلی 221