به اطلاع کلیه دانشجویان غیر بومی موسسه می رساند، از آنجا که موسسه تعهدی برای تامین خوابگاه نداشته و خوابگاه ملکی ندارد بنابراین لازم است با خوابگاه های خصوصی هماهنگی لازم صورت گیرد. لذا در صورت نیاز به خوابگاه ( دختران و پسران) ‌تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 22 شهریور فرصت دارند با واحد فرهنگی داخلی 215 تماس گرفته و ثبت نام نمایند.