حوزه تحصیلات تکمیلی

موسسه آموزش عالی عمران و توسعه

مراحل و فرم های مورد نیاز جلسه دفاع

* فرم های ذیل را دانلود و پس از پرینت و تکمیل آنها به کارشناس تحصیلات تکمیلی موبوطه تحویل دهید

* هانندجو پایان نامه را در سایت ایرانداک به آدرس ذیل ذیل انجام داده و رسید آن با درصد هانندی زیر 30 به واحد تحصیلات تکمیلی ارائه نمایید.

آدرس ایمیل موسسه جهت در سایت ایرانداک:  omidpour@atr.ac.ir

لازم به ذکر است دانشجویان حداقل یک ماه قبل از جلسه دفاع تمامی مدارک فوق را تحویل کارشناس مربوطه دهند تا مجوز دفاع توسط شورای تحصیلات تکمیلی صادر شود.

چارت رشته های فعال مقطع کارشناسی ارشد

کلیه چارت های رشته های فعال در مقطع کارشناسی ارشد
کلیک کنید

فرم های مقطع کارشناسی ارشد

کلیه فرم های مورد نیاز در مقطع کارشناسی ارشد
کلیک کنید