مشاور امور بین الملل

گیتی اقبالی
آخرین مدرک تحصیلیدکتری - فوق تخصص
رتبه علمیدانشیار
آخرین مدرک تحصیلیدکتری - فوق تخصص
رشته تحصیلیفوق تخصص بیهوشی قلب
محل اخذدانشگاه رنه دکارت فرانسه و مایو آمریکا
پست الکترونیکEghbaliFGuiti@aol.com
تلفن-

مشاور امور بین الملل

خانم دکتر گیتی اقبالی(فتوره‌چی)، مدرک دکتری پزشکی خود را از دانشگاه بردو، فرانسه اخذ کردند.

عضو هیئت علمی موسسه در سالهای ۱۳۸۳-۱۳۹۲.
پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی تهران و موسسه آموزش عالی غیردولتی عمران و توسعه.
استادیار سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشیار دانشکده پزشکی مایو کلینیک، راچستر امریکا(Rachester).