شماره حساب های موسسه جهت واریز شهریه دروس

بانک تجارت ، شعبه ابن سینا، جاری

۲۴۰۲۱۱۵۵۹۱

بانک ملت، شعبه جهان نما

۶۵۷۰۷۲۸۲۵۴

شناسه ملی موسسه جهت ثبت چک 10820007227
  • قبل دریافت کارت امتحان شهریه ترم حتماٌ تسویه شود.
  • جهت ارائه چک و تقسیط شهریه لازم است قبل از انتخاب واحد هر ترم به واحد مالی مراجعه و چک را ارائه نمایید.
  • وام موسسه، معرفی به بانک مهر ایران شعبه شهید مدنیباز پرداخت وام 10 ماهه و مبلغ آن برای کلیه دانشجویان تا سقف 50.000.000 ریال است.
  • هزینه معادل سازی هر واحد برابر 5% شهریه ثابت سال ورود دانشجو می باشد.
  • انصراف دانشجو طبق قانون شامل هزینه است.
  • وام صندوق رفاه دانشجوییجهت اطلاع از وام صندوق رفاه دانشجویی به قسمت امور رفاهی و دانشجویی مراجعه فرمائید.