به موارد ذیل توجه کنید

  • اطلاعات خواسته شده را با دقت و بطور صحیح وارد کنید.این اطلاعات بررسی و در صورت مغایرت در هر مرحله از دوره ثبت نام شما لغو خواهد شد.
  • فایل عکس خود را جهت بارگزاری آماده داشته باشید
  • اطلاعات مربوط به پروانه و اطلاعات شناسنامه ای و آدرس و کدپستی جهت ثبت نام الزامیست.
  • زمان برگزاری دوره (پس از تکمیل ظرفیت آن دوره) از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.لازم به ذکر است در صورت پر شدن ظرفیت هر دوره متقاضی در لیست دوره بعدی قرار می گیرید.
  • شماره تماس مسئول ثبت نام دوره ها آقای مهندس زمانی: 08138230410 داخلی 215