جهت ثبت پوستر مراحل ذیل را انجام دهید.

  1. ابتدا فایل قالب پوستر را دانلود کرده و پوستر خود را طبق قالب مختص رشته خود آماده کنید.
  2. قسمت ثبت نام پوستر را تکمیل و هزینه را آنلاین واریز نمایید.
  3. به واحد پژوهشی موسسه مراجعه نمایید.
  • فایل قالب پوستر
  • ثبت نام چاپ پوستردر این مرحله ابتدا اطلاعات خواسته شده را تکمیل و پس از پرداخت مبلغ 1.000.000 ریال پوستر خود را بارگزاری کنید.