مدیر گروه

خانم دکتر صادقی فرشته

آخرین مدرک تحصیلیدکتری تخصصی
رتبه علمیاستادیار
رشته تحصیلیمعماری
محل اخذ
پست الکترونیک
تلفن

زمان حضور مدیر گروه

فایل سر فصل رشته ها

فایل چارت درس ها

مدیر گروه

خانم داودی صفدر
آخرین مدرک تحصیلیفوق لیسانس
رتبه علمیمربی
رشته تحصیلیریاضیات
محل اخذ-
پست الکترونیک-
تلفن-

زمان حضور مدیر گروه

مدیر گروه

امین شهرام
آخرین مدرک تحصیلیدانشجوی دکتری دانشگاه تهران
رتبه علمیبرنامه ریزی محیط زیست
رشته تحصیلیپیام نور تهران
محل اخذ-
پست الکترونیکshahram.amin63@yahoo.com
تلفن-

زمان حضور مدیر گروه