مدیر گروه

محمد علی سماواتی شریف
آخرین مدرک تحصیلیدکترای تخصصی
رتبه علمیاستادیار
رشته تحصیلیتربیت بدنی و علوم ورزشی؛ گرایش فیزیولوژی ورزشی
محل اخذدانشگاه تهران
پست الکترونیکali.samavati@gmail.com
تلفن-

زمان حضور مدیر گروه