دانشکده علوم انسانی

مدیر گروه

محمد علی سماواتی شریف
آخرین مدرک تحصیلیدکترای تخصصی
رتبه علمیدانشیار
رشته تحصیلیتربیت بدنی و علوم ورزشی؛ گرایش فیزیولوژی ورزشی
محل اخذدانشگاه تهران
پست الکترونیکali.samavati@gmail.com
تلفن-

زمان حضور مدیر گروه

فایل سر فصل رشته ها

فایل چارت درس ها

دانشکده توسعه پایدار دکتر اقبالی

مدیر گروه

خانم دکتر صادقی فرشته

آخرین مدرک تحصیلیدکتری تخصصی
رتبه علمیاستادیار
رشته تحصیلیمعماری
محل اخذ
پست الکترونیک
تلفن

زمان حضور مدیر گروه

فایل سر فصل رشته ها

فایل چارت درس ها

مدیر گروه

خانم داودی صفدر
آخرین مدرک تحصیلیفوق لیسانس
رتبه علمیمربی
رشته تحصیلیریاضیات
محل اخذ-
پست الکترونیک-
تلفن-

زمان حضور مدیر گروه

مدیر گروه

امین شهرام
آخرین مدرک تحصیلیدانشجوی دکتری دانشگاه تهران
رتبه علمیبرنامه ریزی محیط زیست
رشته تحصیلیپیام نور تهران
محل اخذ-
پست الکترونیکshahram.amin63@yahoo.com
تلفن-

زمان حضور مدیر گروه

دانشکده فنی و مهندسی

مدیر گروه

دکتر امیرحسین قربانخانی
آخرین مدرک تحصیلیدکتری تخصصی
رتبه علمیاستادیار
رشته تحصیلیعمران - سازه
محل اخذدانشگاه بوعلی سینا
پست الکترونیک
تلفن-

زمان حضور مدیر گروه

فایل سر فصل رشته ها

فایل چارت درس ها

مدیر گروه

محمد عباسی
آخرین مدرک تحصیلیفوق لیسانس
رتبه علمی-
رشته تحصیلیمهندسی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
محل اخذدانشگاه تهران
پست الکترونیکmohammadabbasi@ut.ac.ir
تلفن-

زمان حضور مدیر گروه

فایل سر فصل رشته ها

فایل چارت درس ها

مدیر گروه

خانم دکتر موسوی

آخرین مدرک تحصیلیدکتری تخصصی
رتبه علمیاستادیار
رشته تحصیلیکامپیوتر
محل اخذکشور مالزی
پست الکترونیک-
تلفن-

زمان حضور مدیر گروه

فایل سر فصل رشته ها

فایل چارت درس ها