حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

رشته های فعال در موسسه

_

مقطع کارشناسی ارشد

مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

مقاطع کاردانی پیوسته و کاردانی ناپیوسته

 • مهندسی معماری
 • مهندسی معماری منظر
 • مهندسی مدیریت پروژه و ساخت
 • حقوق بین الملل
 • حسابداری
 • مهندسی معماری کامپیوتر
 • مهندسی نقشه برداری-سیستم اطلاعات مکانی
 • مهندسی عمران - مدیریت ساخت
 • مهندسی عمران - راه و ترابری
 • مهندسی عمران - سازه
 • مهندسی عمران - محیط زسیت
 • مهندسی عمران - زلزله
 • فیزیولوژی ورزشی و تندرستی
 • آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی
 • توسعه روستایی
 • کارشناسی پیوسته مهندسی عمران
 • کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
 • کارشناسی پیوسته مهندسی نقشه برداری
 • کارشناسی پیوسته مهندسی معماری
 • کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی
 • کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری
 • کارشناسی پیوسته حقوق
 • کارشناسی پیوسته حسابداری
 • کارشناسی پیوسته مدیریت امور بانکی
 • کارشناسی پیوسته مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
 • کارشناسی پیوسته مهندسی تکنولوژی آبادانی و توسعه روستاها
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
 • کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
 • کاردانی ناپیوسته معماری
 • کاردانی ناپیوسته عمران - نقشه برداری
 • کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری
 • کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر
 • کاردانی پیوسته گرافیک
 • کاردانی پیوسته نقشه برداری