مدیر امور اداری و روابط عمومی

تیمور مقیمی
آخرین مدرک تحصیلیکارشناسی
رشته تحصیلیعلوم اجتماعی
محل اخذدانشگاه بوعلی سینا
پست الکترونیک-
تلفن۳۸۲۴۱۲۶۷

مدیر امور اداری و روابط عمومی