تاریخ 5 ژوئن برابر 15 خرداد هر سال

روز جهانی محیط زیست روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم در راستای حفظ محیط زیست و تشویق سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط زیست بهعنوان روز محیط زیست انتخاب شدهاست. تاریخچه روز جهانی محیط زیست به سال ۱۹۷۲ یعنی ۴۴ سال پیش بر میگردد. در آن سال برای اولین بار، سازمان ملل متحد کنفرانسی را با موضوع انسان و محیط زیست در شهر استکهلم سوئد برگزار کرد. همزمان با برپایی این کنفرانس مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامهای را تصویب کرد که منجر به تشکیل UNEP( برنامه محیط زیست سازمان ملل( شد. بزرگداشت این روز به اشکال مختلف مثل راهپیماییهای خیابانی، همایشها، نمایش، مقالهنویسی در مراکز آموزشی، درختکاری، فعالیتهای بازیافت، و پاکسازی محیط، اهداف این روز را مورد توجه قرار دهد. هر سال یکی از مسایلی که شدیداً محیط زیست و زندگی انسان را تهدید میکند به عنوان موضوع روز انتخاب کرده و اهداف آنرا بیان کرد

اهداف

هدف UNEP از برگزاری چنین مراسمی عبارت است از :

  • بخشیدن چهرهای انسانی به مسائل زیست محیطی.
  • توانمند سازی مردم برای تبدیل شدن به فعاالنی در زمینه توسعه پایدار و متوازن.
  • ارتقا بینش عمومی درجوامع، به سمت و سوی بازنگری نگرش ها در باره مسئله محیط زیست و نقش محوری آن.
  • ترویج مشارکت هدفمند همه ملتها در رسیدن به آیندهای امن و پایدار.

چکیده تعریف محیط زیست، مجموعه ای از انواع حیات در کره زمین است که در شبکهای پیچیده و کامالً وابسته به هم گرد آمده اند. حفظ این مجموعه برای بقای زندگی در آن بسیار مهم است. شناخت آالینده های محیط زیست و یافتن راه کار مناسب برای مبارزه با آنها و فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست، امری ضروری می نماید. در این نوشته کوتاه، به اهمیت آن می پردازیم .

عملکرد انسان در محیط زیست

کارشناسان حفظ محیط زیست، انسان را مهمترین عامل تخریب و آلودگی کره زمین می دانند. علیرغم ادعای انسان در پیشرفت، در این مورد انسان توسعه فرهنگی ندارد و محیطی را که خود در آن زندگی می کند، آلوده می سازد. هر چند عوامل دیگری همانند افزایش جمعیت و استفاده نادرست از طبیعت نیز همانند جنگل زدایی، بیابان زایی، شورشدن خاکهای حاصل خیز، و کاهش منابع آب شیرین، فرسایش خاک، وافزایش آلودگی های زیست محیطی نیز در آن دخالت دارد.

کشاورزی و آلودگی محیط زیست

امروزه فن آوری و توسعه صنعتی نیز به کشاورزی راه یافته است. از این رو، کاربرد مواد شیمیایی در بسیاری از فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و حتی بهداشتی رایج شده که در کشاورزی مصرف می شود، و بر منابع اصلی طبیعت یعنی آب، خاک و هوا تأثیر منفی می گذارد. اثر ماندگار این مواد در طول زمان، خاک حاصلخیز و گونه های جانوری را نابود می کند.

انرژی هسته ای و آلودگی محیط زیست

انرژی هسته ای نیز در دهه های اخیر به میزان بیشتری خطر ورود به محیط زیست و رساندن آسیب های جبران ناپذیری را به وجود آورده است.
فرهنگ سازی برای حفظ محیط زیست را باید به محیط های آموزشی اعم از دانش آموز و دانشجو سمت و سو داد.

جمع آوری و تدوین: شکوفه اقبالی وثیق، عضو هیئت موسس موسسه آموزش عالی عمران و توسعه