اعضای شورا

  • رئیس مؤسسه
  • معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت
  • معاون پژوهشی
  • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
  • معاون دانشجویی و فرهنگی