معاونت فرهنگی – دانشجویی ، انجمن علمی حقوق مؤسسه آموزش عالی عمران توسعه برگزار می کند:

دومین دورهفراخوان موت کورت(شبیه سازی دادگاه )دعاوی کیفری
ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق مؤسسه عمران توسعه
شرکت کنندگان محترم در گروه های چهار نفره الی هفت نفره نسبت به ثبت نام و تشکیل گروه و کسب اطلاعات بیشتر از طریق مراجعه به دفتر انجمن علمی آقای احمدی اقدام فرمایید

شماره تماس جهت هماهنگی: 09222868206