* فرم های ذیل را دانلود و پس از پرینت و تکمیل آنها به کارشناس تحصیلات تکمیلی موبوطه تحویل دهید

* هانندجو پایان نامه را در سایت ایرانداک به آدرس ذیل ذیل انجام داده و رسید آن با درصد هانندی زیر 30 به واحد تحصیلات تکمیلی ارائه نمایید.

آدرس ایمیل موسسه جهت در سایت ایرانداک:  omidpour@atr.ac.ir

لازم به ذکر است دانشجویان حداقل یک ماه قبل از جلسه دفاع تمامی مدارک فوق را تحویل کارشناس مربوطه دهند تا مجوز دفاع توسط شورای تحصیلات تکمیلی صادر شود.