نرگس نوروزیان
آخرین مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد
رتبه علمیمربی
رشته تحصیلیمهندسی معماری
محل اخذدانشگاه یزد
پست الکترونیکnorozian@atr.ac.ir
تلفن-
زهرا قره لو
آخرین مدرک تحصیلیکارشناسی ارشد
رشته تحصیلیمهندسی عمران - راه و ترابری
محل اخذموسسه آموزش عالی عمران و توسعه
پست الکترونیک
تلفن215
محمد عباسی
آخرین مدرک تحصیلیدانشجوی دکتری
رشته تحصیلیمهندسی سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS ) - سنجش از دور
محل اخذدانشگاه تهران
پست الکترونیکmohammadabbasi@ut.ac.ir
تلفن-
محمدرضا فرجی
آخرین مدرک تحصیلیکارشناسی
رشته تحصیلیمهندسی کامپیوتر
محل اخذدانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
پست الکترونیک-
تلفن203