منصور غلامی
آخرین مدرک تحصیلیدکتری
رتبه علمیاستاد تمام
رشته تحصیلیدکتری علوم باغبانی
محل اخذدانشگاه آدلاید استرالیا
پست الکترونیکmgholami@basu.ac.ir
تلفن۰۸۱۳۸۲۳۲۰۹۲
وحیدرضا اوحدی

عضو حقوقی هیئت امنا

آخرین مدرک تحصیلیدکتری
رتبه علمیاستاد پایه 39
رشته تحصیلیعمران- ژئوتکنیک
محل اخذدانشگاه مک گیل کانادا
پست الکترونیکvahidouhadi@yahoo.ca
تلفن۰۸۱۳۸۲۳۲۰۹۲
اسماعیل شهبازی
آخرین مدرک تحصیلیدکتری
رتبه علمیاستاد پایه ۲۰
رشته تحصیلیآموزش ترویج و توسعه کشاورزی و روستایی
محل اخذدانشگاه پلی تکنیک تولوز فرانسه
پست الکترونیکdr.ismail_shahbazi@yahoo.com
تلفن۰۸۱۳۸۲۳۲۰۹۲
علیرضا وثیق
آخرین مدرک تحصیلیدکتری
رتبه علمیدانشیار
رشته تحصیلیپزشکی ( بیماریهای خاص)
محل اخذcharing cross and west minister ( دانشگاه لندن)
پست الکترونیکavassigh67@gmail.com
تلفن۰۸۱۳۸۲۳۲۰۹۲
حسن علی عربی
رتبه علمیاستاد
رشته تحصیلیعلوم دامی - تغذیه
محل اخذانستیتو کارنال - هندوستان
پست الکترونیک-
تلفن۰۸۱۳۸۲۳۲۰۹۲
مجید حبیبیان
آخرین مدرک تحصیلیکارشناسی
رتبه علمیکارشناس
رشته تحصیلیبرق – حوزه
محل اخذدانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیک-
تلفن۰۸۱۳۸۲۳۲۰۹۲
محمد ملکی
آخرین مدرک تحصیلیدکتری
رتبه علمیدانشیار
رشته تحصیلیعمران
محل اخذدانشگاه لیون فرانسه
پست الکترونیکmaleki_mmm@ yahoo.com
تلفن۰۸۱۳۸۲۳۲۰۹۲
احمد خدادادی دربان
آخرین مدرک تحصیلیدکتری
رتبه علمیدانشیار
رشته تحصیلیمهندسی عمران محیط زیست
محل اخذدانشگاه مک گیل کانادا
پست الکترونیکakdarban@modares.ac.ir
تلفن۰۸۱۳۸۲۳۲۰۹۲
مسعود شمس بخش
آخرین مدرک تحصیلیدکتری
رتبه علمیاستاد
رشته تحصیلیویروس شناسی گیاهی و ملوکولی
محل اخذدانشگاه استرالیا
پست الکترونیکshamsbakhsh@gmali.com
تلفن۰۸۱۳۸۲۳۲۰۹۲