اسماعیل شهبازی
آخرین مدرک تحصیلیدکتری
رتبه علمیاستاد پایه ۲۰
رشته تحصیلیآموزش ترویج و توسعه کشاورزی و روستایی
محل اخذدانشگاه پلی تکنیک تولوز فرانسه
پست الکترونیکdr.ismail_shahbazi@yahoo.com
تلفن
گیتی اقبالی
آخرین مدرک تحصیلیدکتری - فوق تخصص
رتبه علمیدانشیار
رشته تحصیلیفوق تخصص بیهوشی قلب
محل اخذدانشگاه رنه دکارت فرانسه و مایو آمریکا
پست الکترونیکEghbaliFGuiti@aol.com
تلفن
وحیدرضا اوحدی
آخرین مدرک تحصیلیدکتری
رتبه علمیاستاد پایه ۳۰
رشته تحصیلیعمران- ژئوتکنیک
محل اخذدانشگاه مک گیل کانادا
پست الکترونیکvahidouhadi@yahoo.ca
تلفن110
سید رضا خوانساری
آخرین مدرک تحصیلیکارشناسی
رتبه علمی
رشته تحصیلیفقه و اصول
محل اخذحوزه علمیه قم
پست الکترونیکdr.ismail_shahbazi@yahoo.com
تلفن
دکتر هوشنگ اقبالی
شکوفه اقبالی
آخرین مدرک تحصیلیکارشناس ارشد
رتبه علمیپژوهش‌گر
رشته تحصیلیزبانهای خارجی/ دوره های آموزشی مدیریت در صنعت نفت
محل اخذدانشگاه تهران - دانشگاه پاریس
پست الکترونیکevshekofeh@yahoo.com
تلفن232
آخرین مدرک تحصیلیدکترا- فوق تخصص
رتبه علمیاستاد
رشته تحصیلیفوق تخصص بیماریهای خاص و خون
محل اخذPierre and Marie Curie ( دانشگاه پاریس)
پست الکترونیکdr.ismail_shahbazi@yahoo.com
تلفن9:00 to 16:30
آخرین مدرک تحصیلیدکترا- فوق تخصص
رتبه علمیاستاد
رشته تحصیلیفوق تخصص بیماریهای خاص و خون
محل اخذPierre and Marie Curie ( دانشگاه پاریس)
پست الکترونیکdr.ismail_shahbazi@yahoo.com
تلفن9:00 to 16:30
آخرین مدرک تحصیلیدکتری
رتبه علمیدانشیار
رشته تحصیلیپزشکی ( بیماریهای خاص)
محل اخذcharing cross and west minister ( دانشگاه لندن)
پست الکترونیکavassigh67@gmail.com
تلفن9:00 to 16:30
آخرین مدرک تحصیلیدکتری
رتبه علمیدانشیار
رشته تحصیلیپزشکی ( بیماریهای خاص)
محل اخذcharing cross and west minister ( دانشگاه لندن)
پست الکترونیکavassigh67@gmail.com
تلفن9:00 to 16:30